Medezeggenschapsraad (MR)

De MR is een overlegorgaan van ouders, leerlingen en personeel. In de Wet Medezeggenschap op Scholen is namelijk vastgelegd dat zij goed vertegenwoordigd moeten zijn in het overleg over de beleidsvorming van scholen en schoolbesturen. Elke school heeft een MR. De MR is een klankbord voor de schoolleiding. De leden hebben invloed op het beleid van de school. Hun inzichten en ideeën hoeven niet altijd overeen te komen met die van de rector of het managementteam. Daarom wordt met elkaar overlegd, zodat besluiten zorgvuldig worden afgewogen. Bij bepaalde besluiten heeft de MR instemmingsbevoegdheid of adviesbevoegdheid. Instemmingsbevoegdheid betekent dat de directeur akkoord moet krijgen van de MR voor bepaalde besluiten. Voor de personeelsgeleding bijvoorbeeld het formatiebeleid. Of voor ouders en leerlingen zaken die direct gevolgen hebben voor hen. Over andere zaken mag de MR gevraagd of ongevraagd advies uitbrengen, zoals bijvoorbeeld het financieel beleid of een belangrijke verbouwing. In het MR Reglement staat precies beschreven wanneer welke geleding advies- of instemmingsrecht heeft. 

Ouders worden in MR vertegenwoordigd door twee leden van de ouderraad en één ouder, die geen lid is van de ouderraad. Ouderraadsleden brengen onderwerpen vanuit de ouderraad in en vice versa.

Leden MR OVC

 

Voorzitter: Wouter de Vos

Secretaris: Jurjen van der Zwaag

Personeelsgeleding: Wouter de Vos, Jurjen van der Zwaag, Floor Vercauteren, Rick van Eeden

Oudergeleding: Rianca van der Meer, Olcay Eising

Leerlinggeleding: Julia Madsoleh, Frankey Bochove