Medezeggenschapsraad (MR)

De MR is een overlegorgaan van ouders, leerlingen en personeel. In de Wet Medezeggenschap op Scholen is namelijk vastgelegd dat zij goed vertegenwoordigd moeten zijn in het overleg over de beleidsvorming van scholen en schoolbesturen. Elke school heeft een MR. De MR is een klankbord voor de schoolleiding. De leden hebben invloed op het beleid van de school. Hun inzichten en ideeën hoeven niet altijd overeen te komen met die van de rector of het managementteam. Daarom wordt met elkaar overlegd, zodat besluiten zorgvuldig worden afgewogen. Bij bepaalde besluiten heeft de MR instemmingsbevoegdheid of adviesbevoegdheid. Instemmingsbevoegdheid betekent dat de directeur akkoord moet krijgen van de MR voor bepaalde besluiten. Voor de personeelsgeleding bijvoorbeeld het formatiebeleid. Of voor ouders en leerlingen zaken die direct gevolgen hebben voor hen. Over andere zaken mag de MR gevraagd of ongevraagd advies uitbrengen, zoals bijvoorbeeld het financieel beleid of een belangrijke verbouwing. In het MR Reglement staat precies beschreven wanneer welke geleding advies- of instemmingsrecht heeft. 

Ouders worden in MR vertegenwoordigd door twee leden van de ouderraad en één ouder, die geen lid is van de ouderraad. Ouderraadsleden brengen onderwerpen vanuit de ouderraad in en vice versa.

Leden MR OVC

Voorzitter: Liesbeth Dambrink

Secretaris: Marja Potma

Personeelsgeleding: Liesbeth Dambrink, Marja Potma, Ruud van der Hulst en Tom Turk

Oudergeleding: Irene Hiemstra en Rianca van der Meer 

Leerlinggeleding: Mike Meulendijks en Ramona Plato

Vergaderplanning 2019- 2020

Locatie: kamer 09 Tijd: 16.00 tot 18.45 uur

Donderdag 19 september

Donderdag 5 december

Woensdag 5 februari Themavergadering Medezeggenschapsraad, Leerlingenraad en Schoolleiding

Donderdag 6 februari

Donderdag 19 maart

Donderdag 28 mei

Donderdag 25 juni