Toelatingsprocedure Oostvaarders College schooljaar 2020-2021

Het Oostvaarders College is onderdeel van de Almeerse Scholen Groep. Als uw kind groep 8 van de basisschool verlaat en bij ons wordt aangemeld, wordt de volgende aanname- en plaatsingsprocedure gevolgd.

Uiterlijk op 1 maart moet u uw kind aanmelden bij Oostvaarders College via het aanmeldingsformulier. U vindt het formulier op onze website; ook kunt u het tijdens de open dag meenemen of telefonisch aanvragen via 036-5492492. Vergeet u niet het adviesformulier van de basisschool mee te zenden.

U ontvangt van ons een brief, waarin wij aangeven uw aanmeldformulier te hebben ontvangen. Aanmelden betekent nog niet dat wij uw zoon of dochter officieel hebben ingeschreven.

Het Oostvaarders College is een school voor havo en vwo. Wanneer uw kind een klasplaatsingsvoorstel heeft dat lager is dan havo dan ontvangt u een brief, waarin wij aangeven de aanmelding niet in behandeling te kunnen nemen.

Na 1 maart krijgt het Oostvaarders College informatie van de basisschool over uw kind. Deze informatie wordt door de leerkracht van groep 8 in Digidoor gezet. Het klasplaatsingsvoorstel van de basisschool is leidend m.b.t. de plaatsing van de leerling. Wij halen dit klasplaatsingsvoorstel van de basisschool uit Digidoor.

Eind mei wordt Almere breed de warme overdracht georganiseerd. Hierbij worden leerlingen besproken tussen leerkrachten van groep 8 en ambassadeurs van het VO. Op basis van deze informatie beslissen we definitief in welke klas uw kind wordt geplaatst.

Plaatsingsgarantie

Het schoolbestuur garandeert dat in beginsel elke leerling die zich voor een VO-school van de Almeerse Scholen Groep (ASG) aanmeldt binnen het voorgezet onderwijs van de ASG kan worden geplaatst. Mits aan de plaatsingscriteria wordt voldaan. Uitzondering hierop is de plaatsing van leerlingen met een speciale onderwijsbehoefte, waarin het ondersteuningsplan van de reguliere scholen niet voorziet.

Bijgesteld advies

De eindtoets wordt pas na de aanmelding en plaatsing afgenomen. Als deze toets leidt tot een aangepast (hoger) basisschooladvies, kan alleen van plaatsing op een hoger niveau sprake zijn:

• als dat hogere niveau kan worden aangeboden;

• als er plaats is in een klas van dat niveau;

• als het verzoek tot aanpassing van het basisschooladvies bij ons binnen is voor 1 juni 2020.

Inschrijving op meerdere scholen

U kunt desgewenst uw kind op meerdere scholen inschrijven. U dient dan aan te geven op het inschrijfformulier of de inschrijving op het Oostvaarders College de eerste keuze is.

Leerlingen met een ondersteuningsvraag

Het Oostvaarders College wil binnen haar mogelijkheden en in redelijkheid alle kinderen, ook de kinderen met een ondersteuningsvraag passend binnen het basisarrangement, de gelegenheid bieden regulier onderwijs te volgen. Ook voor kinderen, die met een Ontwikkelingsperspectief (OPP) van de basisschool komen en een ondersteuningsvraag hebben, die past binnen de ondersteunings- mogelijkheden van het Oostvaarders College, kan in goed overleg met alle betrokkenen worden bekeken, of onderwijs op het Oostvaarders College haalbaar is. Natuurlijk spelen de ernst van de onderwijsbelemmering, de leeftijd van de leerling en de omvang van de noodzakelijke interne en externe begeleiding en ondersteuning een rol.

Inschrijving voor leerjaar 2 en hoger

Als de inschrijving plaatsvindt voor 1 april, wordt een plaats in het komende schooljaar gereserveerd, als de leerling aan de toelatingscriteria voldoet. Daarbij wordt ook het advies meegenomen van de afleverende school. Het kan voorkomen, dat we pas in de week van 6 t/m 10 juli definitief uitsluitsel kunnen geven over de plaatsing. Dit kan betekenen, dat we toch niet overgaan tot plaatsing.

Regels bij tussentijdse instroom

Bij tussentijdse instroom (van de ene middelbare school naar de andere), dienen wij te beschikken over een onderwijskundig rapport van de “oude” middelbare school. Dit rapport bevat informatie waarmee het leerjaar en het niveau van de opleiding vastgesteld kunnen worden. Het rapport bevat eventueel een Ontwikkelingsperspectief (OPP), waarmee de ondersteuningsbehoefte van de leerling kan worden vastgesteld.
Genoemd rapport wordt verstrekt door de ”oude” school. U hoeft dus niet zelf het onderwijskundig rapport op te vragen dan wel door te sturen. Het niet kunnen overleggen van een onderwijskundig rapport door de “oude” school kan leiden tot weigering van inschrijving op onze school.
Op basis van dit onderwijskundig rapport kan onze toelatingscommissie beslissen of:

• De leerling wordt toegelaten op het niveau en leerjaar zoals in het onderwijskundig rapport vermeld.

• De leerling wordt afgewezen omdat de school, op basis van de leer- en ondersteuningsbehoefte zoals geformuleerd in het onderwijskundig rapport, niet uitgerust is die zorg te bieden, waardoor het succesvol afronden van de opleiding niet gegarandeerd kan worden.

• Een verlengd toelatingstraject wordt gestart omdat de school niet over voldoende informatie beschikt. De inhoud van het traject wordt met de ouders/verzorgers van de leerling besproken.

Leerlingen van buiten Almere die zich gedurende het lopende schooljaar bij het Oostvaarders College aanmelden, worden indien zij niet geplaatst kunnen worden, doorverwezen naar een coördinerende school. De coördinerende school onderzoekt samen met de ouders/verzorgers, welke school in Almere in dat geval het meest geschikt is voor uw kind.