Schoolkosten

De scholen in Nederland worden bekostigd door de overheid. Op basis van het aantal leerlingen, het soort leerlingen en het type onderwijs ontvangt elke school een vergoeding. Met deze vergoeding kan het basisonderwijspakket worden verzorgd. Op het OVC willen we aan onze leerlingen meer bieden dan het basispakket. Al die extra’s kosten uiteraard wel geld. Deze extra kosten worden niet door de overheid vergoed. 

Schoolkostenfonds

Het OVC heeft net als alle andere VO-scholen in Almere een zogeheten schoolkostenfonds. Uw bijdrage is voor de volgende zaken: leer- en hulpmiddelen (printtegoed, mediatheek en gebruik proefpapier) en bijdrage activiteiten en faciliteiten (introductiedag, mentoractiviteiten, schoolfeesten en cultuurpas).

Uiteraard proberen wij de kosten voor u zo laag mogelijk te houden. De hoogte van uw bijdrage is in overleg met de ouderraad en de oudergeleding uit de medezeggenschapsraad vastgesteld en wordt jaarlijks geëvalueerd.

Vrijwillige ouderbijdrage

Naast het schoolkostenfonds vragen wij voor ieder kind een vrijwillige ouderraadbijdrage. Met deze bijdrage kunnen wij de kosten en de activiteiten georganiseerd vanuit de ouderraad dekken (steun aan onderwijsprojecten, organisatie jaarlijkse ouderconferentie etc.). Deze vrijwillige ouderraadbijdrage bedraagt € 5,- per jaar.

Solidariteitsbijdrage

Jaarlijks zijn er onder de ouders van onze leerlingen, ouders die om financiële reden de vrijwillige schoolkosten niet kunnen voldoen. Deze ouders kunnen bij de rector van de school een schriftelijk verzoek tot kwijtschelding indienen via directiesecretariaat@ovc.asg.nl. Het is voor de school niet mogelijk de hieraan verbonden kosten structureel voor haar rekening te nemen. Om die reden hebben wij een solidariteitsbijdrage van € 10,- aan de vrijwillige schoolkosten toegevoegd.

Specifieke bijdragen

Er zijn specifieke vrijwillige bijdragen voor de talentklas (I AM, Kunst, Science, Sport, Cambridge English), BSM (Bewegen, Sport & Maatschappij- keuzevak), Sportoriëntatie (SOK) en Plusklas.

Extra kosten 

Verschillende activiteiten vallen niet onder genoemde categorieën. U krijgt voorafgaand aan de activiteit hierover apart informatie via school. Het gaat bijvoorbeeld om: toegangskaartjes voor schoolfeesten, extra begeleiding bijzondere talenten, deelname examen Cambridge Engels, DELF (Frans) of GOETHE (Duits). Denk ook aan binnen-en buitenlandse excursies en werkweken. 

Mocht u ervoor kiezen om niet aan een activiteit of voorziening te betalen dan bepaalt uiteindelijk het budget of we de voorziening of activiteit toch (geheel of gedeeltelijk) voor alle leerlingen kunnen organiseren. Is dat niet het geval, dan vervalt de voorziening/activiteit. Betalende ouders ontvangen aan het eind van het schooljaar het gehele of gedeeltelijke bedrag terug.

Alle bijdragen worden geïnd via het online programma Wis Collect. Tijdens het bestellen van de schoolboeken dient u de gewenste bijdrage aan te vinken.

Uiteraard draagt de ouder/verzorger de kosten voor de niet door de school verstrekte overige leermiddelen zoals: agenda, atlas, woordenboeken, schriften, mappen, pennen en potloden, gymkleren, rekenmachine etcetera.

In onze schoolgids kunt u meer lezen over de schoolkosten. Ga hiervoor naar de button Documenten > Schoolgids. Let op: het kan zijn dat de schoolgids aan het begin van het schooljaar nog niet is aangepast naar het huidige schooljaar. De schoolgids wordt altijd pas in het najaar geactualiseerd. 

Met vragen of opmerkingen kunt u zich via e-mail wenden tot: a.haatrecht@ovc.asg.nl